De medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad, of kortweg genoemd de MR, is een groep mensen die meedenkt en meebeslist over beleidszaken op schoolniveau. De MR bestaat uit oudergeleding (ouders) en personeelsgeleding (leerkracht/onderwijs assistent). De directie is geen lid van de MR maar overlegpartner.
Zo’n 9 keer per jaar vergadert de MR. In deze vergadering wordt overlegd met de directie. Er wordt gesproken over onderwijs, personeelsorganisatie, en het financieel beleid dat binnen de school gevoerd wordt. Daarnaast denkt de MR mee over de ontwikkeling binnen de school.
Dit kan gaan over bijvoorbeeld leerlingenzorg, computeronderwijs op school, veiligheid, formatiezaken (waaronder bijvoorbeeld de groepsgrootte), leeraanbod en overige zaken.
De MR-vergaderingen bieden ruimte aan ouders, leerkrachten en directieleden om informatie en argumenten uit te wisselen. En er worden afspraken gemaakt over diverse beleidsontwikkelingen.
De MR heeft afhankelijk van het onderwerp informatie-, advies- of instemmingsrecht. Deze zaken zijn formeel vastgelegd in de WMO (Wet Medezeggenschap Onderwijs). Natuurlijk kan de MR ook initiatief nemen om ongevraagd advies te geven aan directie (of bestuur) over allerlei onderwerpen.

Moet een lid van de MR veel van onderwijs weten?
Veel ouders denken dat ze onderwijsinhoudelijke kennis moeten hebben om actief te kunnen zijn in de MR. Het leuke aan de medezeggenschap in het basisonderwijs is juist dat die kennis wordt ingebracht door leerkrachten en de directie. Verder is het onderwijs nu juist zo’n terrein waar een ieder over kan meepraten, al was het alleen maar omdat u ooit zelf onderwijs heeft gevolgd en dus een soort ervaringsdeskundige bent. Natuurlijk is het meegenomen als u enige kennis heeft van het onderwijs in het algemeen, personeelsbeleid, financiën, huisvesting, arbo of ICT, maar dat is niet noodzakelijk.
Betrokkenheid, een gezonde nieuwsgierigheid, creativiteit, in staat zijn verschillende belangen af te wegen en plezier hebben in samenwerken, zijn minstens zo belangrijk.

Wat kan de MR nog meer voor ouders betekenen?
Over algemene zaken binnen de school die ouders in het bijzonder treffen is het altijd mogelijk contact te hebben met een lid van de MR. De MR heeft vervolgens de taak om zorg te dragen voor een goede terugkoppeling naar de betreffende ouder(s). Als ouder kunt u de MR niet benaderen voor individuele problemen van uw kind.Denk mee!Uiteraard blijven de MR leden wel graag op de hoogte van hetgeen er onder de ouders leeft. Via het volgende emailadres bereikt u de MR: mr.poolster@openbaaronderwijsnoord.nl

Openbaarheid MR-vergaderingen
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunt u als toehoorder bijwonen. De data van de vergaderingen vindt u hieronder bij ‘de actuele MR informatie’, hier vindt u ook de namen van de huidige leden.Naast de MR bestaat de GMR. Dit is een gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad gevormd door afgevaardigden van alle openbare scholen uit Amsterdam Noord.
De GMR heeft informatie, instemming, en adviesrecht over bovenschoolse activiteiten.

Actuele MR informatie:

Leden

  • Ivan de Haan (voorzitter)
  • René Lentink
  • Nadia Kappelhof
  • Ward Berenschot
  • Mahamed Benlafkih
  • Rosita Baquero
  • Rose Taglialatela (secretaris)
  • Linda Man
  • Fatima Salmoun
  • Lindy van ’t Schip