Procedure verzuim, verlof en te laat komen:

Het is in het belang van alle betrokken partijen dat de lessen op tijd starten. Wij verzoeken alle kinderen dan ook met nadruk ruim vóór aanvang van de lessen  in hun klas aanwezig te zijn zodat de deuren dicht kunnen en de lessen direct kunnen beginnen. In de groep staat het digitale registratiesysteem aan. De leerlingen/leerkrachten noteren wie er wel en niet aanwezig is. De administratief medewerker bekijkt om 8.45 in de computer of er leerlingen afwezig zijn zonder reden.

Is een kind afwezig zonder dat zijn/haar afwezigheid gemeld is, dan neemt de administratief

medewerker voor 9.00 uur contact op met de ouders/verzorgers. Er wordt gevraagd naar de reden van het verzuim. Als er mogelijk sprake is van ongeoorloofd verzuim of er is geen contact mogelijk met de ouders/verzorgers, dan meldt de administratief medewerker dit direct bij de directie.

Met toestemming van directie registreert de administratief medewerkster de leerling ongeoorloofd verzuim in het registratiesysteem.

Als een leerling verhinderd is naar school te komen in verband met ziekte, doktersbezoek en dergelijke, verzoeken wij u met nadruk dit vóór aanvang van de school door te geven aan de administratie van de school. Indien wij geen bericht van ouders ontvangen, zijn wij als school verplicht dit als ongeoorloofd verzuim te vermelden. Indien er 3 keer sprake is van ongeoorloofd verzuim, is de school verplicht dit te melden bij de leerplicht.

 

 

Te laat:

Voor de groepen 1 t/m 4 geldt de regel dat als er sprake is van regelmatig  te laat komen er een gesprek met de ouders zal plaatsvinden.

Voor de groepen 5 t/m 8 geldt dat de leerlingen die zonder geldige reden te laat komen een briefje moeten halen bij de administratie. Indien een leerling 3 briefjes heeft, is de regel dat hij/zij een pauze binnen blijft onder toeziend oog van een van onze medewerkers.

Is een kind afwezig zonder dat zijn/haar afwezigheid gemeld is, dan neemt de administratief

medewerker voor 9.00 uur contact op met de ouders/verzorgers. Er wordt gevraagd naar de reden van het verzuim.

 

Vervolgactiviteiten bij te laat komen:

Als het te laat komen daarna nog steeds aanhoudt, meldt de directie het ongeoorloofd

schoolverzuim/te-laat-komen aan het LAS.

Tegelijkertijd stelt de directie de leerplichtambtenaar van de school op de hoogte en stuurt

hem/haar de verzuimoverzichten (zo mogelijk digitaal) toe.

Mocht bij het gesprek met leerplichtambtenaar blijken dat er sprake is van zorgen/problematiek dan wordt de leerling doorverwezen naar SMW. (leerplicht stuurt een terugkoppeling van het gesprek en een cc gaat naar SMW/OKA)

Mocht het te laat komen aanhouden, wordt de leerling ingebracht in het ZBO (zorgbreedteoverleg).

Als bovenstaande acties niets opleveren dan overweegt de school een zorgmelding.

 

Extra verlof buiten de schoolvakanties:

In de Leerplichtwet staat dat uw kind vanaf de leeftijd van 5 jaar naar school moet als er onderwijs wordt gegeven. De directeur van de school kan buiten de schoolvakanties voor gewichtige omstandigheden verlof verlenen voor maximaal 10 dagen, voor meer dan 10 dagen moet dit bij de leerplichtambtenaar worden aangevraagd. Een dergelijke aanvraag kan tot uiterlijk  6 weken van te voren worden ingediend.

Voor richtlijnen extra verlof buiten de schoolvakanties verwijzen wij u naar Stadsdeel Amsterdam Noord, afdeling leerplicht 020-6349200 of www.noord.amsterdam.nl of www.bureauleerplichtplus.nl.